Drukuj

Projekt Uczeń skrzydła rozwinie w goleszowskiej gminie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach poddziałania 11.1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Realizację projektu zaplanowano na okres od września 2018 r. do czerwca 2020 r.

Celem projektu jest podniesienie poziomu i jakości kształcenia w szkołach podstawowych na terenie Gminy Goleszów poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających dla uczniów uzdolnionych oraz dodatkowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia.

Realizację zadań dodatkowych zaplanowano na podstawie diagnozy potrzeb indywidualnych uczniów.
W naszej szkole realizujemy:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Uczeń skrzydła rozwinie w goleszowskiej gminie”