Projekt Uczeń skrzydła rozwinie w goleszowskiej gminie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach poddziałania 11.1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Realizację projektu zaplanowano na okres od września 2018 r. do czerwca 2020 r.

Celem projektu jest podniesienie poziomu i jakości kształcenia w szkołach podstawowych na terenie Gminy Goleszów poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających dla uczniów uzdolnionych oraz dodatkowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia.

Realizację zadań dodatkowych zaplanowano na podstawie diagnozy potrzeb indywidualnych uczniów.
W naszej szkole realizujemy:

  • zajęcia rozwijające z języka angielskiego (4 grupy uczniów z klas: I, II, III, IV, V i VII);
  • zajęcia rozwijające z biologii (grupa uczniów z klasy V);
  • zajęcia rozwijające z matematyki (2 grupy uczniów z klas IV-V oraz VII-VIII);
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2 grupy uczniów: z klas IV-V oraz VII-VIII).

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Uczeń skrzydła rozwinie w goleszowskiej gminie”